Transport gratuit pentru comenzile mai mari de 300 RON! Doar in România.

Politica de Confidențialitate

Party Shop International S.R.L., denumită generic aniversaria.ro, în calitate de autor/proprietar/administrator al site-ului aniversaria.ro, respectă caracterul privat și securitatea informațiilor furnizate de dumneavoastră atunci când utilizați acest site, inclusiv a datelor cu caracter personal. Accesul/vizitarea acestui site de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare și Politicii de Confidențialitate, implicând acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere dintre părți.

Party Shop International S.R.L. își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul site-ului aniversaria.ro, precum și Politica de Confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără nicio notificare prealabilă. Vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate site-urile pentru care Party Shop International S.R.L. are calitatea de autor/proprietar/administrator. Toate aceste site-uri (așa cum există în prezent sau vor fi ulterior implementate) precum și site-ul aniversaria.ro, vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv, site în cele ce urmează.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, iar cuvintele care denotă genul masculin includ femininul și invers.

S.C. Party Shop International, cu punct de lucru pe Splaiul Unirii nr. 313, Sector 3 și sediul social în Bd. C-tin Brâncoveanu 114, bl. M1/1, sc. 4, et. 2, ap. 135, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3855/2007, cod unic de înregistrare RO21195916, în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului aniversaria.ro, precum și în calitate de operator, respectă dreptul la viață privată al persoanelor și oferă o protecție adecvată datelor cu caracter personal ale acestora.

În cadrul raporturilor cu terțe persoane, S.C. Party Shop International pune la dispoziția celor interesați următoarele date de contact:

 • Punctul de lucru este situat pe Splaiul Unirii nr. 313, Sector 3, cod poștal 030138, București, România;
 • Sediul social este situat în Bd. C-tin Brâncoveanu 114, bl. M1/1, sc. 4, et. 2, ap. 135, București, România;
 • Responsabilul cu prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal: Christian Mardan;
 • E-mail: contact@aniversaria.ro

Definiții conform art. 4 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016

Date cu caracter personal - orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Restricționarea prelucrării - marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Persoană împuternicită de operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Parte terță - o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

Consimțământ al persoanei vizate - orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Informațiile/datele pe care le prelucrăm

Atunci când faceți cumpărături pe site-ul aniversaria.ro prelucrăm următoarele date: nume, prenume, e-mail, IP, număr de telefon și adresă de livrare.

Informații pe care le vor prelucra persoanele împuternicite de operator în scopul achiziționării produselor de pe site-ul aniversaria.ro:

 • Nume, prenume, număr de telefon, adresă de livrare și informații bancare pentru efectuarea plăților.

Nu vom pune la dispoziția unor terți datele personale sau de contact ale utilizatorilor fără acordul expres al acestora. Singurele împrejurări în care vom fi obligați să facem acest lucru vor fi la cererea instanțelor judecătorești, poliției, parchetului sau altor organe de urmărire judiciară.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, organismele internaționale de carduri și furnizorii de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 676/2001, către instituțiile abilitate.

Prin continuarea tranzacției eCommerce prin intermediul site-ului aniversaria.ro, vă exprimați expres consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență informatizat de către Party Shop International S.R.L.

Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Potrivit art. 5 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016, datele personale sunt:

 • a) Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată ("legalitate, echitate și transparență");
 • b) Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) ("limitări legate de scop");
 • c) Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor");
 • d) Exacte și, în cazul în care este necesar, actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere ("exactitate");
 • e) Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate ("limitări legate de stocare");
 • f) Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare ("integritate și confidențialitate").

Legalitatea prelucrării

Conform art. 6, alin 1 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016, prelucrarea datelor este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • a) Persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • b) Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • c) Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
 • d) Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • e) Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
 • f) Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor lor.

Temeiul legal al prelucrării datelor personale efectuate de către S.C. Party Shop International

 • Articolul 26 din Constituția României, republicată;
 • Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și cu completările ulterioare;
 • Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;
 • Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementări subsecvente acesteia (ex.: Av. Pop. nr. 52/2002 și Decizii ale ANSPDCP);
 • Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu mențiunea că acesta intră în vigoare de la data de 25.05.2018.

Scopurile colectării și prelucrării datelor personale vor fi următoarele:

 • Administrarea, îmbunătățirea și desfășurarea activității site-ului aniversaria.ro;
 • Crearea unui conținut relevant pentru dumneavoastră;
 • Crearea unui cont de utilizator;
 • Facturarea produselor și serviciilor comandate de către dumneavoastră;
 • Efectuarea plăților online pe care le faceți pentru a achiziționa produsele sau serviciile noastre;
 • Livrarea coletelor;
 • Activități comerciale de vânzări online pe site-ul aniversaria.ro care includ administrarea conturilor clienților, realizarea statisticilor, monitorizarea vânzărilor și a comportamentului consumatorului;
 • Informarea prin newsletter cu privire la activitățile de marketing (ex: oferte, noutăți, reduceri, campanii promoționale, evenimente, articole informative), derulate de S.C. Party Shop International, pentru care se va exprima acordul într-o declarație separată.
 • Activități de post-vânzare care cuprind relații cu clienții, evaluări ale produselor și serviciilor, oferte, înlocuiri de produse, retururi.

La datele dumneavoastră vor avea acces, după caz, niciodată mai mult decât este necesar: instituții bancare, procesatorul de plăți online: ING Bank, firme de curierat: Fan Courier, Bookurier, servicii de email marketing: Easy Sendy Pro, Newsman, programul de facturare: SmartBill, Google Adwords, Google Analytics.

Durata stocării datelor

Datele personale sunt prelucrate și stocate până la îndeplinirea scopului în care au fost prelucrate.

Datele dumneavoastră vor fi șterse în termen de 3 ani de la încetarea relațiilor cu noi.

Dacă legea impune un termen de păstrare a datelor dvs. (de exemplu, în cazul facturării termenul prevăzut este de 5 ani), datele vor fi păstrate până la expirarea acelui termen.

Dacă ne solicitați ștergerea datelor, în acord cu dreptul dvs. de a face o astfel de solicitare de ștergere, vom proceda la ștergerea datelor, cu excepția situațiilor în care suntem obligați să le păstrăm.

Modul în care pot fi modificate datele

Datele personale pe care le stocăm pot fi modificate și/sau șterse trimițând un email la contact@aniversaria.ro

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. Party Shop International S.R.L. și sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali, împuterniciți, procesatori de plăți sau firme de curierat.

De asemenea, în cazul în care se vor schimba asociații S.C. Party Shop International S.R.L., sau în caz de divizare, reorganizare, dizolvare, insolvență, este posibil să transferăm datele dumneavoastră către noii deținători sau administratori/lichidatori.

Datele personale nu sunt transferate în țări din afara UE sau SEE, sau către organizații internaționale.

Nu încurajăm SPAM-ul, nu furnizăm adresa dumneavoastră de e-mail unor terți (persoane fizice sau juridice), nu comercializăm, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

Drepturile persoanei vizate

Potrivit legii 677/200, cu modificările și completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare (art. 12);
 • Dreptul de acces la date cu caracter personal (art. 13);
 • Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art. 14);
 • Dreptul de opoziție (art. 15);
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
 • Dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

Începând cu data de 25.05.2018, conform GDPR, persoanelor vizate le revin noi drepturi cu privire la prelucrarea și confidențialitatea datelor personale:

 • Dreptul de acces al persoanei vizate - Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele, existența dreptului de a rectifica sau șterge datele cu caracter personal, dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora (art. 15);
 • Dreptul la rectificare - Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținând cont de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare (art. 16);
 • Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) - Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, persoana vizată se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află sau pentru că nu dorește să participe la îndeplinirea unor scopuri de marketing (a se vedea art. 21), datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale (art. 17);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării - Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: exactitatea datelor este contestată, prelucrarea este ilegală, operatorul nu mai are nevoie de date, persoana vizată s-a opus prelucrării din cauza situației particulare în care se află (art. 18);
 • Dreptul la portabilitatea datelor - Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal (art. 20, alin. 1);
 • Dreptul la opoziție - Persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, persoana vizată are dreptul de a se opune atunci când prelucrarea datelor personale are ca scop marketingul direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv (art. 21);

Formularea plângerilor

Pentru a vă apăra drepturile conferite de lege referitoare la protecția datelor personale, conform legislației în vigoare, înainte de a vă adresa ANSDCP, veți depune o plângere către operatorul S.C. Party Shop International, la adresa Splaiul Unirii nr. 313, Sector 3, București, sau prin email la contact@aniversaria.ro, care va fi soluționată în cel mult 30 de zile de la data depunerii/trimiterii.

Accesul minorilor

Conținutul site-urilor și materialelor deținute de S.C. Party Shop International S.R.L. nu este destinat minorilor, dar conținutul său nu este dăunător pentru aceștia. Nu colectăm informații și date ale minorilor sub 16 ani.

Măsuri de securitate

Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Păstrăm măsuri adecvate de precauție de ordin administrativ, tehnic și fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării și tuturor celorlalte forme ilegale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.

S.C. Party Shop International S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru.

S.C. Party Shop International S.R.L. nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea, nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul.

Feedback

Noi oferim posibilitatea utilizatorilor site-ului de a trimite comentarii, întrebări și sugestii. Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ținând cont de dreptul la confidențialitate și la imagine al persoanelor.

Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Dacă considerăm că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la email: contact@aniversaria.ro

S.C. Party Shop International S.R.L. ia în serios aspectele legate de confidențialitate și intenționează să rămână în prima linie în ceea ce privește politica de confidențialitate și protecția datelor. Vom actualiza periodic politica de confidențialitate și vom afișa noutățile pe această pagină.

Link-uri utile

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. Party Shop International S.R.L., înregistrată la A.N.S.P.D.C.P cu numărul 15949 are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Scopul colectării și prelucrării datelor este trimiterea de mesaje publicitare și de marketing prin poștă, telefon, e-mail sau alte mijloace de comunicare din partea sa, fără alte obligații sau plăți față de persoana dumneavoastră, precum și furnizarea de bunuri și servicii, inclusiv prin intermediul internetului, în urma comenzilor primite. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu vor fi comunicate către alți destinatari. În momentul lansării unei comenzi, veți putea opta pentru primirea, respectiv refuzul pe viitor a unor informații despre produsele și serviciile oferite de S.C. Party Shop International S.R.L.